Pravljica
o Dolini


... ali praktična navodila za povrnitev imen krajev v izvirno slovensko obliko

Ob prijetnem občutku, ki nas prevzame ob pogledu na nove table ob vstopu v vas smo pobudniki zbiranja podpisov sklenili, da tudi drugim posredujemo tisto malo izskušenj, ki smo jih pridobili glede postopka povrnitve imen krajev v prvotno obliko.

Najprej je umestno, da kratko obnovimo zakonsko podlago postopka. Osnova celotne procedure je 4. odstavek člena 15 Zakonskega Dekreta št. 267 z dne 18. avgusta 2000 - Enotnega besedila zakonov o ureditvi javnih krajevnih uprav, ki narekuje, da "je poimenovanje zaselkov in naselij v pristojnosti občin, v smislu Ustavnega člena 118". Ker živimo v deželi s posebnim statutom, spada ureditev krajevnih uprav med pristojnosti dežele, zato je bistveno pomembna okrožnica deželne Direkcije za krajevne avtonomije z dne 2. novembra 2000, prot. 11701/1.10, stran 4, zadnji odstavek in odgovarjajoco opombo 3, ki potrjuje aplikacijo 4. odstavka člena 15 Zakonskega Dekreta št. 267. V strnjeni obnovi, omenjena okrožnica izbira med členi dekreta tiste, ki se aplicirajo tudi v nasi deželi, in med temi omenja tudi navedeni 4. odstavek (medted ko se preostali del člena pri nas ne aplicira). Iz tega med drugim sledi, da je možnost povrnitve imena odvisna od administrativnega akta deželne uprave in se ta možnost lahko preneha brez diskusije v parlamentu ali deželnem svetu; bolje bi bilo torej pohiteti s postopkom, preden se kdo na Deželi tega zave.

Postopek začnemo najprej s pripravo ustrezne peticije, v kateri zahtevamo od občinske uprave, da popravi krivično stanje in črta potujčeni naziv kraja.

Vzorec peticije:

Format dokumenta Velikost
Kompatibilno z Microsoft Word™ 76 kB
Adobe Acrobat™ (PDF) 216 kB

 

Naslednja faza je razmnožitev podpisnih pol, s katerimi zbiramo podpise vseh polnoletnih prebivalcev kraja, ki so vpisani v volilne sezname. Solidarnostne podpise lahko sicer zbiramo tudi med bivšimi prebivalci in podobno, taki podpisi pa ne bodo prišteti k končni vsoti veljavnih podpisov. Nabiranje podpisov po domovih naj bi idealno trajalo vse dotlej, da število (veljavnih) podpisov preseže 50% volilcev v kraju (to stevilo nam posreduje občinski matični urad - zaplete pa se lahko, če volilno okrožje ne sovpada s posameznim naseljem). Seveda pri podpisih velja, da čim vec jih je, tem bolje.

Vzorec podpisne pole:

Format dokumenta Velikost
Kompatibilno z Microsoft Word™ 47 kB
Adobe Acrobat™ (PDF) 26 kB

 

Zbrane podpise nato skrbno preštejemo, iz pol si obdržimo fotokopije, izvirnike pa skupaj s peticijo in spremno preglednico izročimo občinski upravi, t.j. občinskemu protokolu, ki nam sprejem peticije in podpisov potrdi z žigom (z datumom). Od tega trenutka dalje nam je občinska uprava dolžna pismeni odgovor v roku 60 dni.

Vzorci preglednic:

Format dokumenta Preglednica 1 Preglednica 2
Kompatibilno z Microsoft Word™ 28 kB 38 kB
Adobe Acrobat™ (PDF) 24 kB 33 kB

 

Primerno je tudi, da peticiji priložimo zgodovinsko utemeljitev pobude, kar naj bi pripomoglo do lažjega sprejemanja pobude s strani priseljenih prebivalcev.

Vzorec utemeljitve:

Format dokumenta Velikost
Kompatibilno z Microsoft Word™ 43 kB
Adobe Acrobat™ (PDF) 139 kB

S tem je naše delo opravljeno, na vrsti pa so občinski uradniki, ki morajo najprej preveriti pravilnost vseh podpisov (podpisniki morajo biti zakoniti prebivalci v kraju, podpisati se morajo z istim imenom, kot je zapisano v matični knjigi itd. ), nato pa skladnost peticije z zakoni in občinskim statutom. Kot zanimivost naj navedemo, da so preimenovanja ulic, trgov in slične toponomastike podvržena odobritvi s strani Nadzorništva za kulturne dobrine, pri pisanju dotičnega zakona pa niso pomislili na imena krajev, ki so torej iz tega izvzeta.

Naslednji je na vrsti občinski odbor, ki naj bi peticijo osvojil in jo predlagal občinskemu svetu v odobritev. Predloge sklepov posreduje uprava svetovalcem najmanj mesec dni pred datumom, ko se o sklepu razpravlja. Ko se končno občinski svet sestane in sprejme sklep o spremembi statuta, mora najprej sklep sam viseti 15 dni na občinski oglasni deski, nato pa mora mesec dni na isti deski viseti še nov spremenjen statut. Ob izteku tega zadnjega roka brez prizivov na sodišče je sklep dokončno pravnomočen, saj Deželni nadzorni komite (Comitato Regionale di Controllo) nima več pristojnosti nad sklepi občin. Nov statut bo moral sicer vseeno na Deželo, da ga objavijo v Deželnem Uradnem Listu, tudi to pa več ne pogojuje pravnomočnosti sklepa.

Kaj pa občani, katerim se je spremenil naslov? Dokumentov jim ni treba popravljati, kajti naslov na listinah jim bo matični urad spremenil le tedaj, ko bo potrebno dokument obnoviti ob zapadlosti. Le za volilno izkaznico in prometno listino avtomobila jim bo isti matični urad v kratkem poslal nalepko z novimi podatki, s katero se prekrijejo stari, za vozniško dovoljenje pa uradno listino o spremembi naslova, ki jo bodo hranili skupaj z vozniškim dovoljenjem. Ker se gre le za spremembo naslova, ne pa za spremembo dejanskega bivališča, jim je prihranjen postopek izdajanja novih dokumentov in stroški tega postopka.

Nazadnje ostane le še, da počakamo iztek postopka javne uprave za nabavo in postavitev novih tabel, nato pa lahko že nazdravimo povrnjenemu izvirnemu imenu kraja.

Saj ne zgleda tako zapleteno, kajne?

Vsi vzorci v eni datoteki:

Format stisnjene datoteke Kompatibilno z Microsoft Word™ Adobe Acrobat™ (PDF)
ZIP 43 kB 384 kB
TAR.GZ 36 kB 383 kB
TAR.BZ2 31 kB 358 kB


© 2003Web Design Studio djn             Povratek na začetno stran